Algemene voorwaarden

juni 13, 2016

Artikel 1: Definities
1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
a) Organisatie: het door MEMtro te organiseren introductieweek evenement: MEMtro
b) Deelnemer: de natuurlijke persoon die zich op een door de Organisator toegelaten wijze heeft ingeschreven voor deelname aan het Evenement.
c) Evenement: Het door de Organisatie georganiseerde Evenement, ook wel MEMtro genoemd.
d) Overeenkomst: de overeenkomst strekkend tot deelname van de Deelnemer aan het Evenement.

Artikel 2: Algemeen
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle (al dan niet middels een tussenpersoon tot stand gekomen) overeenkomsten waarbij de MEMtro direct of indirect partij is, alsmede op alle daarop gebaseerde door de MEMtro te leveren diensten. Door reservering, aankoop of op enige andere wijze verkrijging van een entreebewijs dan wel betreding van de georganiseerde activiteiten verklaart de Bezoeker zich onvoorwaardelijk akkoord met de inhoud van deze algemene voorwaarden.
2.2 Alle door de MEMtro dan wel door haar ingeschakelde derden gedane aanbiedingen, (programma) aankondigingen, mededelingen of anderszins verschafte informatie en prijsopgaven zijn vrijblijvend. De MEMtro aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten in door de MEMtro en door derden aan de Bezoeker gedane aankondigingen, aanbiedingen, mededelingen of anderszins verschafte informatie en prijsopgaven, dan wel fouten gemaakt bij de (voor)verkoop van Entreebewijzen door derden, waaronder begrepen de voorverkoopadressen.
2.3 Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts bindend indien en voor zover de MEMtro zich daartoe uitdrukkelijk schriftelijk akkoord heeft verklaard.
2.4 Uitdrukkelijk worden door de MEMtro de Deelnemers toepasselijk verklaarde Algemene voorwaarden verworpen.

Artikel 3: Deelname
3.1 De Deelnemer gaat akkoord met het inschrijfgeld ter waarde van 50 euro. Deze betaling kan bij het aanmelden contant gedaan worden of binnen een maand na het ontvangen van een betaalverzoek via IDeal.
3.2 De Deelnemer mag aan het Evenement slechts deelnemen, indien hij/zij het daartoe strekkende inschrijfformulier volledig en naar waarheid heeft ingevuld en indien de Deelnemer akkoord is gegaan met de Algemene Voorwaarden.
3.3 De organisatie van de MEMtro kan op grond van uitzonderlijke omstandigheden besluiten het Evenement af te gelasten of stil te leggen.
3.4 De organisatie van de MEMtro kan de starttijd, datum en/of locatie van het Evenement wijzigen.
3.5 Door het besluit van de organisatie om het de MEMtro niet door te laten gaan, stil te leggen
of te verplaatsen naar een andere datum en/ of locatie, ontstaat geen aansprakelijkheid voor vergoeding van de door de Deelnemer gemaakte kosten in relatie tot het Evenement.
3.6 Restitutie van inschrijfgelden is niet mogelijk, ook niet bij verhindering aan de MEMtro.
3.7 De deelname aan de MEMtro geschied door de Deelnemer persoonlijk.
3.8 Het dragen van het verstrekte evenementshirt is verplicht.

Artikel 4: Veiligheid
4.1 De Deelnemer moet ten alle tijden instructies van de begeleiders en organisatoren van de MEMtro opvolgen. Bij herhaaldelijk of ernstige misdragingen tegen de openbare orde, goede zeden en fatsoen houdt de MEMtro zich het recht voor de deelname aan het Evenement ten alle tijden stop te zetten zonder daarbij aanspraak te maken op gemaakte kosten of inschrijfgeld.
4.2 De consumptie van alcohol van Deelnemers onder de achttien jaar en voor 19:00 uur bij deelnemers van achttien jaar en ouder is ten strengste verboden. Ook het gebruik van drugs is voor alle Deelnemers verboden. Bij het herhaaldelijk overtreden houdt de MEMtro zich het recht voor de deelname aan het Evenement ten alle tijden stop te zetten zonder daarbij aanspraak te maken op gemaakte kosten of inschrijfgeld.
4.3 De MEMtro is gerechtigd de door Deelnemers meegevoerde handbagage te onderzoeken.

Artikel 5: Aansprakelijkheid
5.1 Deelname aan de MEMtro geschied voor eigen risico. De MEMtro is niet aansprakelijk voor enige schade, hoe ook genaamd, die de Deelnemer mocht lijden als het gevolg van de deelname aan de MEMtro. Tevens is de MEMtro niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of schade aan eigendom.
5.2 De deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van schade die hij of een nabestaande mocht lijden ten gevolge van zijn overlijden, letsel of ziekte, veroorzaakt door zijn/haar deelname aan de MEMtro.
5.5 De Deelnemer vrijwaart de MEMtro voor aansprakelijkheid voor schade die derden mochten lijden als gevolg van een aan een Deelnemer toe te rekenen handelen of nalaten met betrekking tot (deelname aan) het Evenement. De Deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van aansprakelijkheid voor bedoelde schade.
5.6 De Deelnemer vrijwaart de MEMtro voor aansprakelijkheid voor schade die een derde mocht lijden door toedoen van de Deelnemer, gedurende zijn deelname aan de MEMtro.

Artikel 6: Portretrecht
6.6 De deelnemer verleent bij voorbaat toestemming aan de MEMtro voor openbaarmaking en
verveelvoudiging van tijdens of rond de MEMtro gemaakte foto’s en ander beeldmateriaal
waarop de Deelnemer zichtbaar is.

Artikel 7: Persoonsgegevens
7.1 De door een Deelnemer verstrekte persoonsgegevens worden door de MEMtro opgenomen in een bestand. Door deelname aan een Evenement verleent een Deelnemer toestemming aan de MEMtro tot verwerking en gebruik van de persoonsgegevens voor het verzenden van informatie aan de Deelnemer en voor het verstrekken van de persoonsgegevens aan derden ten behoeve van het verzenden van informatie aan de Deelnemer. Deelnemer verleent door het aangaan van de Overeenkomst toestemming aan de MEMtro tot openbaarmaking en verveelvoudiging van zijn/haar naam en wedstrijdresultaten.
7.2 De deelnemer is bij deelname aan de MEMtro zelfverantwoordelijk voor de juistheid van zijn/haar persoonlijke gegevens. Bij onjuistheid is de Deelnemer zelfverantwoordelijk dit uiterlijk drie weken voorafgaand aan de MEMtro schriftelijk te wijzigen.

Artikel 8: Beeldmateriaal
8.1 De MEMtro houdt zicht het recht voor om beeldmateriaal dat door een Deelnemer gemaakt is tijdens de
MEMtro, zelf te publiceren in welk medium dan ook zonder daarbij de eigenaar of bron te vermelden.